Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις Διαχειριστή

Άδεια τελικού χρήστη (End-User License Agreement) του Turnitin
- Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2020 - 2:33 μ.μ. -

Τέρνιτιν (Τurnitin) Συμφωνία Αδειοδότησης Τελικού Χρήστη (End-User License Agreement/EULA)

* Το τμήμα Α αναφέρεται σε χρήστες αποκλειστικά εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

* *Το τμήμα Β αναφέρεται σε χρήστες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και της ιδιωτικότητάς σας είναι η ύψιστη προτεραιότητά
μας. Δεσμευόμαστε πλήρως υπέρ της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της χρήσεως της τεχνολογίας με
υπευθυνότητα, ανεξαρτήτως των αλλαγών που προκύπτουν στον ταχέως εξελισσόμενο ψηφιακό κόσμο.
Εφαρμόζουμε κατάλληλα τεχνολογικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας
δεδομένων.

*Τμήμα Α (Για χρήστες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης)

Το Τέρνιτιν (Τurnitin) και οι υπηρεσίες του ( ο ‘’ Ιστότοπος ‘’ή οι ‘’Υπηρεσίες’’) λειτουργούν και
συντηρούνται από την Τέρνιτιν ΕΠΕ (Τurnitin LLC) , και παρέχονται σε εσάς, το χρήστη (‘’Εσείς’’ ή
‘’ Χρήστης’’ ή ‘’Τελικός Χρήστης’’), υπό προϋποθέσεις σχετικά με την αποδοχή από Εσάς των όρων,
προϋποθέσεων, και των ανακοινώσεων που περιέχονται επί του παρόντος χωρίς τροποποίηση ( η
‘’Συμφωνία Χρήστη’’). Ανάλογα με τις μεθόδους που εφαρμόζονται, οι αναφορές σε ‘’Εσάς’’,
‘’φοιτητή/φοιτήτρια’’, ή ‘’Τελικό Χρήστη’’ θα περιλαμβάνουν εργασίες που υποβάλλονται από
οποιοδήποτε πρόσωπο μέσω της Υπηρεσίας, όπως αυτές προσδιορίζονται.

Θα πρέπει να ελέγξετε την παρούσα Συμφωνία Χρήστη προσεκτικά πριν συνεχίσετε. Εάν παραβιάσετε τη
Συμφωνία Χρήστη, η άδειά Σας να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο θα διακοπεί αυτόματα.

1. Αποδοχή των όρων

Αποδέχεστε την παρούσα Συμφωνία Χρήστη χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες ή κάνοντας κλικ για να
αποδεχθείτε ή συμφωνώντας με τους Όρους, όπου η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη σε Εσάς από το
Τέρνιτιν (Τurnitin) στη διασύνδεση του χρήστη για κάθε Υπηρεσία. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
την Υπηρεσία και να αποδεχθείτε την παρούσα Συμφωνία Χρήστη εάν i) έχετε προηγουμένως πληροφορηθεί
από το Τέρνιτιν (Τurnitin) ότι δεν επιθυμεί πλέον να θέτει στη διάθεσή Σας τις Υπηρεσίες, ή ii)
είστε ένα άτομο που του έχει απαγορευθεί να χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες βάσει της ισχύουσας
νομοθεσίας, ή iii) δεν είστε ένας Εξουσιοδοτημένος Xρήστης (όπως ορίζεται κατωτέρω).

2. Δικαίωμα συμμετοχής - Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες

Η χρήση του Ιστοτόπου και των Υπηρεσιών περιορίζεται στους Εξουσιοδοτημένους Χρήστες (όπως
ορίζονται κατωτέρω) οι οποίοι είναι 18 ετών ή και άνω και /ή έχουν την νομική ικανότητα να
συνάπτουν μία δεσμευτική σύμβαση ή, όπως προβλέπεται κατωτέρω, στους Εξουσιοδοτημένους Χρήστες που
είναι κάτω των 18 ετών με την συγκατάθεση ενός γονέα ή κηδεμόνα.

Εάν δεν έχετε φθάσει ενηλικίωση στην αρμοδιότητα της κατοικίας σας (‘’ Όχι σε ενηλικίωση’’), δεν
πρέπει να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο με εξαίρεση την επίβλεψη και την έγκριση ενός γονέα ή


νομίμου κηδεμόνα. Αν δεν χρησιμοποιείτε την παρούσα υπηρεσία μέσω ενσωμάτωσης υπηρεσιών, εάν δεν
έχετε ενηλικιωθεί, πρέπει να είστε υπό τον έλεγχο ενός γονέα ή νομίμου κηδεμόνα και να συμφωνήσετε
με την εν λόγω Συμφωνία Χρήστη κλικάροντας το κουμπί‘’ Συμφωνώ … Δημιουργήστε Προφίλ’’ κατωτέρω.

3. Πεδίο των Υπηρεσιών – Αλλαγή

Ο Ιστότοπος προσφέρει συγκεκριμένες υπηρεσίες, μαζί με άλλο περιεχόμενο, δεδομένα, εικόνες,
πληροφορίες και άλλα υλικά τα οποία επιτρέπουν στους Εξουσιοδοτημένους Χρήστες να χρησιμοποιούν
εργαλεία λογισμικού που διατίθενται από το Τέρνιτιν (Τurnitin).

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η μορφή και η φύση των Υπηρεσιών και του Ιστοτόπου που παρέχονται
από το Τέρνιτιν (Τurnitin) ενδέχεται να διαφοροποιείται με την πάροδο του χρόνου χωρίς προηγούμενη
γνωστοποίηση σε Εσάς. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι το Τέρνιτιν (Τurnitin) πιθανώς να σταματήσει
(μόνιμα ή προσωρινά) την παροχή των Υπηρεσιών (ή οποιαδήποτε λειτουργία εντός των Υπηρεσιών) σε
Εσάς ή σε χρήστες γενικά υπό την διακριτική ευχέρεια του Τέρνιτιν (Τurnitin) , χωρίς προηγούμενη
γνωστοποίηση σε Εσάς.

Σχετικά με την Υπηρεσία, το Τέρνιτιν (Τurnitin) μπορεί να κάνει διαθέσιμο στο Χρήστη, ή στον Πελάτη
με μεμονωμένη άδεια, συγκεκριμένα προϊόντα τρίτων ( συλλογικά, τα ‘’Προϊόντα Τρίτων’’). Εκτός αν
προβλέπεται διαφορετικά στη συμφωνία αδειοδότησης τρίτου δικαιοπαρόχου, εφόσον υπάρχει, που
συνοδεύει τα Προϊόντα Τρίτων, ο Πελάτης πρέπει να έχει ένα περιορισμένο, μη μεταβιβάσιμο ( εκτός
από έναν νόμιμο διάδοχο), μη αποκλειστική άδεια να χρησιμοποιεί τα Προϊόντα Τρίτων αποκλειστικά στα
πλαίσια των Υπηρεσιών. Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στην συμφωνία αδειοδότησης τρίτου
αδειοδότη, εφόσον υπάρχει, που συνοδεύει τα Προϊόντα Τρίτων, τα προϊόντα τρίτων παρέχονται ‘’όπως
είναι’’ (‘’AS-IS’’), χωρίς οποιαδήποτε εγγύηση και το Τέρνιτιν (Τurnitin) και ο δικαιοπάροχος
τρίτος αποποιούνται τις εγγυήσεις όσον αφορά τα Προϊόντα Τρίτων, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι
αποκλειστικά μόνο αυτών, των σιωπηρών εγγυήσεων περί μη παραβίασης, τίτλου, εμπορευσιμότητας, και
καταλληλότητας για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Σε καμία περίπτωση, το Τέρνιτιν (Τurnitin) ή ο τρίτος
δικαιοπάροχος δεν θα ευθύνεται προς τον Χρήστη, Πελάτη, ή προς οποιοδήποτε τρίτο για κάθε άμεση,
έμμεση, ποινικού, παραδειγματικού χαρακτήρα, τυχαία, ειδική ή επακόλουθη ζημία που προκύπτει από
τα Προϊόντα Τρίτων, ακόμη και αν έχουν πληροφορηθεί για τέτοιες ζημίες ή απώλειες.

Οι Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των προμηθευτών του Τέρνιτιν (Τurnitin), των δικαιοπαρόχων, και
των παρόχων υπηρεσιών, πρέπει να θεωρηθούν ως ένα στοιχείο απόδειξης σχετικά με την ακαδημαϊκή
ικανότητα των φοιτητών. Όταν μία αναφορά χρησιμοποιείται για μία σημαντική απόφαση για την απόδοση
των φοιτητών, οι διδάσκοντες πρέπει να ελέγχουν και να αξιολογούν τις πληροφορίες για να
εξασφαλίσουν ότι έχει παρθεί η κατάλληλη απόφαση σχετικά με την τοποθέτηση και την απόδοση των
φοιτητών.

 

Αντιλαμβάνεστε και συμφωνείτε ότι η Υπηρεσία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κανένα άλλο σκοπό, ή
να παρασχεθεί σε κάθε άλλος μέρος, εκτός από αυτούς που αναφέρονται στο παρόν. Πρέπει να
αποζημιώσετε και να προφυλάξετε το Τέρνιτιν (Τurnitin) , και τους δικαιοπαρόχους, τους προμηθευτέςκαι τους παρόχους υπηρεσιών από κάθε ζημία αλλά και όλες τις αξιώσεις που απορρέουν από τη δική Σας
χρήση της Υπηρεσίας ή τη χρήση των πληροφοριών για να προσδιοριστεί η τοποθέτηση των ή των βαθμών
για τους φοιτητές, ή για κάθε άλλο σκοπό.

4. Άδεια από το Τέρνιτιν (Τurnitin)

Σχετικά με τη συμμόρφωση με τους όρους χρήσης, το Τέρνιτιν (Τurnitin) δια του παρόντος Σας
παραχωρεί μία μη-μεταβιβάσιμη, μη αποκλειστική άδεια να χρησιμοποιείτε και να έχετε πρόσβαση στις
Υπηρεσίες και τον Ιστότοπο, αποκλειστικά για μη εμπορική χρήση. Σε περίπτωση ελέγχου πρωτοτυπίας
των Υπηρεσιών (originality checking services), Εσείς συμφωνείτε να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο και
τις Υπηρεσίες αποκλειστικά ως ακολούθως: α) εάν είστε Υπεύθυνος Σχολής, αποκλειστικά στα πλαίσια
εγγεγραμμένων μαθημάτων που παρέχονται μέσω του Ο Πελάτης Σας, β) εάν είστε ένας Διδάσκων,
αποκλειστικά στα πλαίσια εγγεγραμμένων μαθημάτων που διδάσκετε επί του παρόντος γ)εάν είστε
φοιτητής, αποκλειστικά στα πλαίσια εγγεγραμμένων μαθημάτων στα οποία είστε εγγεγραμμένος. Καμία
άλλη άδεια δεν παραχωρείται σιωπηρά, με απαγόρευση μεταβολής προγενέστερης πρακτικής (estoppels), ή
σε κάθε άλλη περίπτωση.

Για την αποφυγή αμφιβολιών, καμία άδεια δεν παρέχεται σε Εσάς για να πράξετε οτιδήποτε από τα
κατωτέρω, και συμφωνείτε να μην πράξετε οτιδήποτε από τα κατωτέρω: 1) τροποποιήσετε, αντιγράψετε,
διανείμετε, εκθέσετε, παρουσιάσετε, αναπαράξετε, δημοσιεύσετε, αδειοδοτήσετε, εκπονήσετε παράγωγες
εργασίες, μεταφέρετε, συγκεντρώσετε, συλλέξετε, ή πουλήσετε οποιαδήποτε πληροφορία ή Υπηρεσίες από
τον Ιστότοπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Τέρνιτιν (Τurnitin) , β) εμπορευτείτε,
νοικιάσετε, μισθώσετε, ή ανανεώσετε άδεια για τις Υπηρεσίες, ή
χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες για τρίτο μέρος για εμπορικούς σκοπούς, για εμπορική χρονοκατανομή, ή
για χρήση υπηρεσιών γραφείου, και γ) προκαλέσετε ή επιτρέψετε την αποσυναρμολόγηση, αποσυμπίληση,
ανασύνθεση, ή τον αντίστροφο τεχνικό σχεδιασμό οποιασδήποτε τεχνολογίας υπόκεινται στον Ιστότοπο.
Οποιαδήποτε χρήση των Υπηρεσιών από την Κυβέρνηση των Η.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι
αποκλειστικά όλους τους Πελάτες υπό τη δικαιοδοσία ή βάσει της δικαιοδοσίας των Πολιτειών,
υπόκεινται στα ‘περιορισμένα δικαιώματα’ όπως αυτός ο όρος ορίζεται στην FAR52.227-19(γ)(2) DFAR
252.227.7013 (γ)(1) (εάν χρησιμοποιήθηκαν σε αμυντική υπηρεσία).

5.Ιδιοκτησία

Εσείς ή το άτομο που Σας εξουσιοδότησε να υποβάλετε εργασία για έλεγχο, ως ένα τμήμα των Υπηρεσιών,
που υπόκεινται στην άδεια που έχει παραχωρηθεί δυνάμει του παρόντος στο Τέρνιτιν
(Τurnitin) και των συνεργατών, των προμηθευτών, των παρόχων υπηρεσιών και των δικαιοπαρόχων, θα
διατηρούν την κυριότητά Σας της υποβληθείσας εργασίας. Η εν λόγω Συμφωνία Χρήστη παραχωρεί στο
Τέρνιτιν (Τurnitin) και τους συνεργάτες του, τους προμηθευτές, τους παρόχους υπηρεσιών και τους
δικαιοπαρόχους μόνο ένα μη αποκλειστικό δικαίωμα στην εργασία Σας αποκλειστικά για τους σκοπούς για
την αποφυγή λογοκλοπής και για τις υπόλοιπες Υπηρεσίες που παρέχονται ως τμήμα του Τέρνιτιν
(Τurnitin) .

Όλα τα υλικά που έχουν δημιουργηθεί από τις Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της μορφής των εκθέσεων
που αξιολογούν πηγές κειμένου (‘’Υπηρεσία Αναφοράς’’), και όλα τα δικαιώματα


πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με αυτήν ανήκουν στο Τέρνιτιν (Τurnitin) και τους παρόχους
του. Ο Ιστότοπος προστατεύεται από τη νομοθεσία των ΗΠΑ και τις διεθνείς νομοθετικές διατάξεις
πνευματικής ιδιοκτησίας. Με την εξαίρεση του περιορισμένου δικαιώματος πρόσβασης των Υπηρεσιών που
περιγράφεται ανωτέρω, κανένας όρος του παρόντος δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ότι Σας χορηγεί το
δικαίωμα, τίτλο, ή το όφελος στις Υπηρεσίες ή σε οποιαδήποτε από τα δεδομένα πνευματικής
ιδιοκτησίας ή κυριότητας. Τα δικαιώματα που δεν χορηγούνται άμεσα σε Εσάς δια της παρούσης
Συμφωνίας Χρήστη ή οποιασδήποτε άλλης συμφωνίας με το Τέρνιτιν (Τurnitin) διατηρούνται από το
Τέρνιτιν (Τurnitin) και ή από τους συνεργάτες του, τους προμηθευτές, τους παρόχους υπηρεσιών και
τους δικαιοπαρόχους.

6 . Άδεια από Εσάς

Υποβολή εργασίας. Εάν υποβάλλετε μία εργασία ή άλλο περιεχόμενο σε σχέση με τις Υπηρεσίες, παρέχετε
δια του παρόντος στο Τέρνιτιν (Τurnitin) (και εάν είναι απαραίτητο να παρέχονται οι Υπηρεσίες στους
συνεργάτες του, τους προμηθευτές, τους παρόχους υπηρεσιών και τους δικαιοπαρόχους) μία μη
αποκλειστική, δωρεάν, συνεχή, παγκόσμια, ανέκκλητη άδεια να χρησιμοποιείτε τις εν λόγω εργασίες,
καθώς επίσης και ανατροφοδότηση και αποτελέσματα, για περιορισμένους σκοπούς α) παροχής των
Υπηρεσιών, και β) για την βελτίωση της ποιότητας των Υπηρεσιών γενικά. Επιπλέον, παραχωρείτε την
άδεια στις Ανακοινώσεις (Communications) όπως παρατίθενται κατωτέρω. Οι άδειες εξακολουθούν να
ισχύουν μετά τη λήξη της Συμφωνίας Χρήστη. Οποιαδήποτε διακοπή χρήσης του Ιστοτόπου ή των Υπηρεσιών
δεν επιφέρει ως αποτέλεσμα τη διακοπή ή τη λήξη της παρούσας άδειας. Τίποτα δεν πρέπει να αποτρέψει
το Τέρνιτιν (Τurnitin) και τους συνεργάτες του, τους προμηθευτές, τους παρόχους υπηρεσιών και τους
δικαιοπαρόχους από το να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που δημιουργήθηκαν ανεξάρτητα από τους
ίδιους. Οι υποβληθείσες εργασίες κρατούνται στη διακριτική ευχέρεια των Πελατών σε συμφωνία με τους
όρους της Συμφωνίας Εγγραφής μεταξύ του Τέρνιτιν (Τurnitin) και του Πελάτη. Μπορείτε οποιαδήποτε
στιγμή να αιτηθείτε το Τέρνιτιν (Τurnitin) και οι πάροχοι υπηρεσιών του να διαγράψουν κάθε εργασία
που αναγνωρίζετε μεμονωμένα σε εμάς μέσω του συστήματος διαχείρισης στο ίδρυμά σας.

 


Άλλες ανακοινώσεις (communications) εκτός από την υποβολή εργασιών: Το Τέρνιτιν (Τurnitin) δεν
αποκτά το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει έννοιες ή ιδέες που αναφέρονται στα έγγραφα που έχουν
υποβληθεί στον Ιστότοπο, τα οποία διέπονται από την ανωτέρω άδεια. Κανένας εργαζόμενος του
Τέρνιτιν (Τurnitin) , αντιπρόσωπος, συνεργάτης ή άλλο συνδεδεμένο πρόσωπο δεν χρησιμοποιεί το
περιεχόμενο των υποβεβλημένων για οποιοδήποτε άλλο λόγο εκτός από εκείνους που είναι σχετικοί με
την εκπλήρωση των υποχρεώσεων υποστήριξης πελατών. Εκτός και αν ορίζεται κάτι διαφορετικό στον
Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής απορρήτου (http://www.turnitin.com/en_us/about-
us/privacy-center/privacy-pledge), οποιαδήποτε ανακοίνωση ή υλικό κάθε είδους που Εσείς αποστέλλετε
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δημοσιεύετε, ή μεταδίδετε μέσω του Ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων
ερωτήσεων, σχολίων, προτάσεων, και άλλων δεδομένων και πληροφοριών
(‘’Οι Ανακοινώσεις Σας’’ (communications)) θα αντιμετωπίζονται ως μη εμπιστευτικές. Παραχωρείτε στο
Τέρνιτιν (Τurnitin) μία μη αποκλειστική, δωρεάν, συνεχή, παγκόσμια, ανέκκλητη άδεια να


αναπαράγει, μεταδίδει, παρουσιάζει, γνωστοποιεί, αρχειοθετεί ή να χρησιμοποιεί με άλλο τρόπο τις
Ανακοινώσεις Σας (Communications) στον Ιστότοπο ή διαφορετικά για τους επαγγελματικούς μας σκοπούς.
To Τέρνιτιν (Τurnitin) είναι ελεύθερο να χρησιμοποιήσει οποιεσδήποτε ιδέες, έννοιες, μεθόδους,
τεχνογνωσία ή πληροφορία στις Ανακοινώσεις Σας (Communications) για οποιοδήποτε λόγο,
συμπεριλαμβανομένων, αλλά και όχι αποκλειστικά μόνο αυτών, της ανάπτυξης και της χρήσης προϊόντων
και υπηρεσιών που στηρίζονται στις Ανακοινώσεις. Επί παραδείγματι, αν προτείνατε ένα χαρακτηριστικό
σε εμάς για να προσθέσουμε στις Υπηρεσίες μας ή στον Ιστότοπό μας, θα ήμασταν ελεύθεροι να το
κάνουμε χωρίς την περαιτέρω άδειά σας ή την ανάγκη αποζημίωσης προς το πρόσωπό σας. Η εν λόγω άδεια
Ανακοίνωσης (communication) εξαιρεί ρητά προσωπικά αναγνωρίσιμα Δεδομένα Καταχώρισης των φοιτητών,
οποιεσδήποτε εργασίες υποβάλλονται στον Ιστότοπο, και πληροφορίες που σχετίζονται με τους βαθμούς
και τις αξιολογήσεις.

 


7. Εγγραφή, κωδικός πρόσβασης και ασφάλεια ταυτοποίησης μαθήματος

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε και ολόκληρη τη χρήση του λογαριασμού Σας. Εάν
αντιληφθείτε κάποια παράνομη χρήση του κωδικού Σας πρόσβασης ή του λογαριασμού Σας, συμφωνείτε να
ειδοποιήσετε το Τέρνιτιν (Τurnitin) αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση
legal@turnitin.com. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για να διατηρήσετε το απόρρητο του κωδικού
πρόσβασής Σας και συμφωνείτε να μην μοιράζεστε τον κωδικό πρόσβασής Σας με οποιοδήποτε άλλο άτομο,
είτε άμεσα είτε έμμεσα. Συμφωνείτε να καταβάλλετε εύλογες προσπάθειες ώστε να διατηρήσετε το
απόρρητο των αριθμών ταυτοποίησης μαθήματος και των κωδικών πρόσβασης. Σε καμία περίπτωση δεν
πρέπει να μεταδίδετε ή να καθιστάτε διαθέσιμο σε οποιοδήποτε δημόσιο χώρο συζητήσεων (φόρουμ) τον
κωδικό πρόσβασής Σας ή τον αριθμό ταυτοποίησης μαθήματος ή οποιοδήποτε άλλο κωδικό πρόσβασης
μαθήματος για τον Ιστότοπο ή τους αριθμούς ταυτοποίησης μαθήματος, συμπεριλάμβανομένων, αλλά όχι
αποκλειστικά οποιασδήποτε σελίδας στο διαδίκτυο, ιστολογίου, διαφήμισης ή άλλου άλλης δημοσίευσης
στο Διαδίκυτο, οποιουδήποτε πίνακα ανακοινώσεων, και οποιουδήποτε άλλου αρχείου που είναι
προσβάσιμο από ομότιμο δίκτυο (peer-to-peer). Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιείτε τον αριθμό
ταυτοποίησης μαθήματος ή τον κωδικό πρόσβασης του μαθήματος στο οποίο δεν είστε επί του παρόντος
εγγεγραμμένος ή διδάσκετε για να έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπο. Συμφωνείτε ότι δεν θα αποκτήσετε
πρόσβαση στον Ιστότοπο μέσω ενός κωδικού πρόσβασης που δεν Σας έχει διατεθεί συγκεκριμένα από το
Τέρνιτιν (Τurnitin), έναν Διδάσκοντα, ή Υπεύθυνο Σχολής για ένα μάθημα στο οποίο είστε καταλλήλως
εγγεγραμμένος. Συμφωνείτε να ειδοποιήσετε το Τέρνιτιν (Τurnitin) αμέσως εάν αντιληφθείτε
οποιαδήποτε παράνομη χρήση του λογαριασμού Σας ή πρόσβαση στον κωδικό πρόσβασής Σας ή τον αριθμό
ταυτοποίησης μαθήματος.

Σε περίπτωση του Στούντιο Ανατροφοδότησης (Feedback Studio) του Τέρνιτιν (Τurnitin) ( ή άλλων
Υπηρεσιών ελέγχου πρωτοτυπίας (originality checking services)) :

Εάν είστε ένας Διαχειριστής, συμφωνείτε α) να παρέχετε αριθμούς λογαριασμού ή αναγνώρισης μαθημάτων
και κωδικούς πρόσβασης αποκλειστικά στους διδάσκοντες, και β) να μην προβαίνετε σε


ανακοινώσεις ότι ο Πελάτης Σας χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες σε σχέση με ένα συγκεκριμένο μάθημα όταν
το σχετικό μάθημα δεν έχει καταχωριστεί.

Εάν είστε ένας Διδάσκων, συμφωνείτε α) να παρέχετε αριθμούς ταυτοποίησης μαθήματος και κωδικούς
πρόσβασης αποκλειστικά σε φοιτητές που έχουν εγγραφεί καταλλήλως στο σχετικό
καταχωρισμένο μάθημα, και β) να μην προβαίνετε σε ανακοινώσεις ότι το μάθημά Σας χρησιμοποιεί τις
Υπηρεσίες όταν ένα τέτοιο μάθημα δεν έχει καταχωριστεί.

Εάν είστε Φοιτητής, εγγυάστε και αντιπροσωπεύετε ότι α) είστε εγγεγραμμένος σε μάθημα για το οποίο
σας έχουν παρασχεθεί ένας αριθμός ταυτοποίησης μαθήματος και κωδικός πρόσβασης, και β) ο
κωδικός πρόσβασης με τον οποίο εισέρχεστε στον Ιστότοπο είναι αποκλειστικά δικός Σας, ο οποίος έχει
συγκεκριμένα έχει εκδοθεί προς Εσάς από το Τέρνιτιν (Τurnitin) , ή από έναν Διδάσκοντα ή έναν
Υπεύθυνο Σχολής.

8. Διακοπή

Το Τέρνιτιν (Τurnitin), στην αποκλειστική του διακριτική ευχέρεια, αναστέλλει ή διακόπτει την
πρόσβασή Σας στην Ιστοσελίδα α) για να αποτρέψει ζημίες προς, ή την υποβάθμιση, των Υπηρεσιών β)
συμμορφωθεί με κάθε νόμο, κανόνα δικαστική απόφαση, ή άλλη κυβερνητική εντολή γ) προστατέψει αλλιώς
το Τέρνιτιν (Τurnitin) από πιθανή νομική ευθύνη, ή δ) σε απάντηση της παράβασής Σας της εν λόγω
Συμφωνίας Χρήστη. Το Τέρνιτιν (Τurnitin) θα καταβάλλει εύλογες προσπάθειες να παράσχει σε Εσάς
ειδοποίηση πρωτύτερα ή εγκαίρως μετά την οποιαδήποτε αναστολή της πρόσβασης στον Ιστότοπο.
Επιπλέον, οι εργασίες και τα έγγραφα των φοιτητών ενδέχεται να διαγραφούν κατόπιν αιτήματος των
Διδασκόντων και των Υπευθύνων Σχολής. Στην αποκλειστική διακριτική του ευχέρεια, το Τέρνιτιν
(Τurnitin) ενδέχεται να αποκαταστήσει την πρόσβαση στον Ιστότοπο εντός εύλογης
χρονικής περιόδου μετά την επίλυση του γεγονότος που δημιούργησε την αναστολή, προς ικανοποίηση του
Τέρνιτιν (Τurnitin) .

Μπορείτε να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή. Δεν χρειάζεται να
πληροφορήσετε συγκεκριμένα το Τέρνιτιν (Τurnitin) όταν σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες.
Μπορείτε να διαγράψετε το λογαριασμό σας ανά πάσα στιγμή.

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι το Τέρνιτιν (Τurnitin) καθιστά αδύνατη την πρόσβαση στον Λογαριασμό
Σας, ή απενεργοποιεί το λογαριασμό Σας, μπορεί να αποτρέπει στην πρόσβαση στις Υπηρεσίες, τις
λεπτομέρειες λογαριασμού ή σε οποιοδήποτε αρχείο ή άλλο περιεχόμενο το οποίο είναι συσχετιζόμενο με
το λογαριασμό Σας.

 


9. Πρωτοτυπία ή Αναφορές ομοιότητας

Εάν είστε ένας εκπρόσωπος πελάτη, συμφωνείτε να διατηρήσετε κάθε προηγούμενη γνωστοποίηση από το
Τέρνιτιν (Τurnitin) ( συμπεριλαμβανομένων των ανακοινώσεων νομικού περιεχομένου / νομικές συστάσεις
σχετικά με τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα ( π.χ. ανακοινώσεις σχετικές με τα


πνευματικά δικαιώματα και το εμπορικό σήμα) και τις απαλλακτικές ρήτρες σχετικά με την πρωτοτυπία
(originality) ή τις Υπηρεσίες Αναφοράς (service reports).

Οποιαδήποτε δημοσιοποίηση μίας Υπηρεσίας Αναφοράς (service report) σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος από
Εσάς είναι δική σας διακινδύνευση και ενδέχεται να παραβιάζει εφαρμοστέους νόμους και τα δικαιώματα
στην ιδιωτικότητα. Το αποτέλεσμα και/ ή ανατροφοδότηση που λαμβάνεται μέσω της Υπηρεσίας πρέπει να
λαμβάνεται υπόψη ως ένα στοιχείο απόδειξης σχετικά με την ικανότητα ενός φοιτητή σύνταξης κειμένου.
Όταν ένα αποτέλεσμα χρησιμοποιείται για τη λήψη μίας σημαντικής απόφασης σχετικά με την απόδοση του
φοιτητή, οι διδάσκοντες πρέπει να ελέγχουν και να αποτιμούν το αποτέλεσμα και/ή την ανατροφοδότηση
για να εξασφαλίσουν την κατάλληλη απόφαση σχετικά με την αξιολόγηση, την απόδοση και τη λογοκλοπή.
Επιπλέον συμφωνείτε να εξασκείτε την ανεξάρτητη επαγγελματική κρίση σας προς, και να αναλάβετε την
αποκλειστική και μόνη ευθύνη για, καθορίζοντας την πραγματική ύπαρξη της λογοκλοπής σε μία
υποβληθείσα εργασία με την αναγνώριση και την κατανόηση ότι οι Αναφορές Πρωτοτυπίας (originality
reports) είναι τα μόνα εργαλεία για τον εντοπισμό ομοιοτήτων κειμένου μεταξύ συγκρινόμενων έργων
και να μην διαπιστώσουν οριστικά την ύπαρξη λογοκλοπής, η διαπίστωση είναι αντικείμενο
επαγγελματικής κρίσης του Καθηγητή και του Ιδρύματος.

 


10. Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο αποκλειστικά για τους κατάλληλους σκοπούς

 


Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες αποκλειστικά για σκοπούς που επιτρέπονται α) από την
Συμφωνία Χρήστη και β) οποιοδήποτε εφαρμοστέο νόμο, ρύθμιση ή γενικά αποδεκτές πρακτικές ή
κατευθυντήριες γραμμές στις σχετικές δικαιοδοσίες ( συμπεριλαμβανομένων των νόμων σχετικά την
εξαγωγή των δεδομένων ή του λογισμικού προς και από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή και άλλες σχετικές
χώρες). Συμφωνείτε να μην έχετε πρόσβαση ( ή επιχειρήσετε να έχετε πρόσβαση) σε οποιαδήποτε από τις
Υπηρεσίες ή τον Ιστότοπο με οποιονδήποτε διαφορετικό τρόπο εκτός από τη διασύνδεση που παρέχεται
από το Τέρνιτιν (Τurnitin) . Συμφωνείτε να μην έχετε πρόσβαση (ή να επιχειρήσετε να έχετε
πρόσβαση) σε οποιαδήποτε από τις Υπηρεσίες ή τον Ιστότοπο μέσω κάθε αυτοματοποιημένου τρόπου
(συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των τεχνικών κειμένων, και προγραμμάτων κακόβουλης εξόρυξης) και θα
εξασφαλίσετε ότι συμμορφώνεστε με τις οδηγίες που παρατίθενται σε κάθε ένα από το ρομπότ.κείμενο
(robots.txt) αρχείο που παρουσιάζονται στις Υπηρεσίες ή τον Ιστότοπο.

Δεν μπορείτε να διαβιβάσετε οποιαδήποτε εργασία ή Ανακοινώνεις (Communications) προς ή διαμέσου του
Ιστοτόπου το οποίο α) περιορίζει την ψυχαγωγία οποιουδήποτε άλλου χρήστη στην Ιστοσελίδα, β) είναι
παράνομο, απειλητικό, υβριστικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, πορνογραφικό, χυδαίο ή με κάθε άλλο
τρόπο προσβλητικό γ) συνιστά ή ενθαρρύνει τις εγκληματικές πράξεις, προξενεί
την αστική ευθύνη, ή με κάθε άλλο τρόπο παραβιάζει οποιονδήποτε νόμο, δ)παραβιάζει ή καταπατά τα
δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, δικαιώματα διπλώματος
ευρεσιτεχνίας, πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικού σήματος, προσωπικών δεδομένων ή οποιουδήποτε
άλλου δικαιώματος ιδιοκτησίας, ε) περιέχει ιό ή άλλο επιβλαβές περιεχόμενο, ή στ) περιέχει ψευδείς
ή παραπλανητικές ενδείξεις της προέλευσης ή δηλώσεις γεγονότων. Το Τέρνιτιν (Τurnitin) διατηρεί το


δικαίωμα, αλλά δεν έχει υποχρέωση να επεξεργαστεί ή να αφαιρέσει οποιαδήποτε Ανακοίνωση
(communication), συνολικά ή κατά τμήμα, το οποίο στην αποκλειστική διακριτική ευχέρεια του Τέρνιτιν
(Τurnitin) είναι ανάρμοστο, ενοχλητικό στον Ιστότοπο ή παραβιάζει την παρούσα Συμφωνία Χρήστη. Το
Τέρνιτιν (Τurnitin) διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει αμέσως την πρόσβασή Σας στον Ιστότοπο σε
περίπτωση παραβίασης της εν λόγω διάταξης.

Ως προϋπόθεση για την χρήση του Ιστοτόπου και των Υπηρεσιών από Εσάς, συμφωνείτε ότι δεν θα
χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο για κανέναν άλλο σκοπό ο οποίος είναι παράνομος ή απαγορεύεται από την
παρούσα Συμφωνία Χρήστη. Υπό την επιφύλαξη της παρούσας Συμφωνίας Χρήση, οποιαδήποτε χρήση των
Υπηρεσιών σε οποιοδήποτε άλλο Ιστότοπο ή ένα δικτυωμένο περιβάλλον ηλεκτρονικών υπολογιστών για
οποιοδήποτε σκοπό απαγορεύεται. Δεν μπορείτε να διαμορφώσετε ή εφαρμόσετε τεχνικές διαμόρφωσης προς
χρήση, να περιβάλλετε ή να εσωκλείσετε οποιοδήποτε τμήμα του Ιστοτόπου χωρίς την ρητή γραπτή
συγκατάθεση του Τέρνιτιν (Τurnitin) .

11. Διαδικασία Έγερσης Αξιώσεων σε περίπτωση Παραβίασης των Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Σύμφωνα με το Νόμο για τα Πνευματικά Δικαιώματα - Ψηφιακή Χιλιετία (Digital Millennium Copyright
Act) (17 U.S.C § 512 ) (‘’DMCA’’), το Τέρνιτιν (Τurnitin) έχει καταχωριστεί στην Υπηρεσία
Πνευματικής Ιδιοκτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών ως Πάροχος Υπηρεσίας. Οποιαδήποτε γνωστοποίηση
επίκλησης παραβίασης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας πρέπει να αποστέλλετε στον Εκπρόσωπο
Πνευματικής Ιδιοκτησίας:

 

Ανώτατος Οικονομικός Διευθυντής Υπ’ όψιν Τέρνιτιν (Τurnitin)
2101 Οδός Γουέμπστερ (Webster Street), Γραφείο 1800
Όουκλαντ, CA 94612
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : contracts@turnitin.com

 

Το Τέρνιτιν (Τurnitin) σέβεται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των άλλων, και ζητάμε από
τους χρήστες μας να κάνουν το ίδιο. Εάν πιστεύετε ότι το έργο σας έχει αντιγραφεί από τρίτο και
αναρτηθεί στον Ιστότοπο με τρόπο που συνιστά παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας,
παρακαλούμε να παράσχετε στον Εκπρόσωπο Πνευματικής Ιδιοκτησίας του Τέρνιτιν (Τurnitin) τις
πληροφορίες που ακολουθούν: 1. Μία ηλεκτρονική ή ιδιόχειρη υπογραφή του ατόμου που είναι
εξουσιοδοτημένο να πράξει για λογαριασμό του δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. 2. Μία
περιγραφή του έργου πνευματικής ιδιοκτησίας το οποίο Εσείς ισχυρίζεστε ότι έχει παραβιαστεί. 3. Μία
περιγραφή του πού βρίσκεται στον Ιστότοπο το υλικό που Εσείς ισχυρίζεστε ότι έχει παραβιαστεί 4.Τη
διεύθυνσή σας, τον αριθμό τηλεφώνου σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 5 Μία δική Σας
δήλωση ότι ενεργείτε καλόπιστα ότι η αμφισβητούμενη χρήση δεν είναι εξουσιοδοτημένη από τον
δικαιούχο των πνευματικών δικαιωμάτων, τον εκπρόσωπό του ή από τη νομοθεσία. 6. Μία δήλωση
από Εσάς, που γίνεται επί ποινή ψευδορκίας, ότι οι ανωτέρω πληροφορίες που συμπεριλαμβάνονται


στην Προηγούμενη Γνωστοποίηση είναι ακριβείς και ότι Εσείς είστε ο δικαιούχος πνευματικής
ιδιοκτησίας ή ο εξουσιοδοτημένος να ενεργήσετε για λογαριασμό του δικαιούχου πνευματικής
ιδιοκτησίας.

Εάν Εσείς παρουσιάσετε σημαντικά υλικά στον Ιστότοπο ως παραβιασμένα, ενώ δεν είναι, ή όταν δεν
είστε ο νόμιμος δικαιούχος των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, ενδέχεται να φέρετε ευθύνη για
ζημίες, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών εξόδων και των αμοιβών δικηγόρων.

Δια του παρόντος αναγνωρίζετε ότι η προηγούμενη γνωστοποίηση του Νόμου για τα Πνευματικά Δικαιώματα
- Ψηφιακή Χιλιετία (DMCA) δεν καλύπτει περιπτώσεις στις οποίες μία εργασία ή άλλη Ανακοίνωση
(Communication) που έχετε υποβάλει έχουν αρχειοθετηθεί στον Ιστότοπο. Συμφωνείτε να μην υποβάλετε
μία προηγούμενη γνωστοποίηση του Νόμου για τα Πνευματικά Δικαιώματα - Ψηφιακή Χιλιετία (DMCA)
ισχυριζόμενος ευθεία παραβίαση από το Τέρνιτιν (Τurnitin). Το Τέρνιτιν (Τurnitin) δεν θα απαντήσει
σε τέτοιου είδους γνωστοποιήσεις.

12. Προσωπικά δεδομένα

Συνάπτοντας την παρούσα Συμφωνία Χρήστη, συναινείτε επιπλέον ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την
Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων (η οποία αναφέρεται στο :
http://www.turnitin.com/en_us/about-us/privacy) και συμφωνείτε με τους όρους της.

 

13. Αποποίηση ευθύνης εγγύησης

Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ
ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ‘’ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ‘’ (‘’AS IS’’), ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ, ΚΑΙ ‘’ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ’’ (‘’AS
AVALIABLE’’). TO ΤΕΡΝΙΤΙΝ (ΤURNITIN), ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ, ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ
ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΔΕΝ ΕΓΓΥΩΝΤΑΙ ΟΤΙ Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ Ή ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΑ ΠΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ, Ή
ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Ή ΑΝΤΙΠΑΡΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ Ή
ΑΚΡΙΒΕΙΣ. TO ΤΕΡΝΙΤΙΝ (ΤURNITIN) ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ, ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΔΕΝ
ΕΓΓΥΩΝΤΑΙ ΟΤΙ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ Ή Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΚΟΠΗ Ή ΧΩΡΙΣ
ΣΦΑΛΜΑΤΑ, Ή ΟTI ΤΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΥΝ. ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΤΟ ΤΕΡΝΙΤΙΝ (ΤURNITIN) ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ, ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ
ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΡΗΤΑ, ΣΙΩΠΗΡΑ Ή ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ,
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ, ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ Ή ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ,
ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ, ΤΙΤΛΟ, ΜΗ-ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ.

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΙ
ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΤΕΡΝΙΤΙΝ (ΤURNITIN), ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ, ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΔΕΝ
ΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ Ή ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΟΤΙ : (Ι) ΙΟΙ, ΣΚΟΥΛΗΚΙΑ, ΔΟΥΡΕΙΟΙ ΙΠΠΟΙ, Ή ΚΑΙ ΑΛΛΑ
ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Ή ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ (ΙΙ) ΜΗ


ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ( π.χ. χάκερ) ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΝΑ
ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΝ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ή ΔΙΚΤΥΑ. ΤΟ ΤΕΡΝΙΤΙΝ (ΤURNITIN),
ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ, ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΓΙΑ ΤΕΤΟΙΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ.

Το Τέρνιτιν (Τurnitin) δεν είναι υποχρεωμένο να παρακολουθεί και να ελέγχει τα πεδία του Ιστοτόπου
που οι Ανακοινώσεις (communication) του χρήστη μπορεί να γίνονται διαθέσιμές, συμπεριλαμβανομένων
αλλά όχι περιοριστικά, των εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων, των πινάκων ανακοινώσεων και άλλων χώρων
συζητήσεων των χρηστών. Οι ανακοινώσεις (communications) που υποβάλλονται από τους χρήστες δεν
αντιπροσωπεύουν υποχρεωτικά την άποψη και τις γνώμες του Τέρνιτιν (Τurnitin). To Τέρνιτιν
(Τurnitin) δεν κάνει προεπισκόπηση των Ανακοινώσεων (communications) του χρήστη πριν εμφανιστούν
στον Ιστότοπο. Το Τέρνιτιν (Τurnitin) δεν θα φέρει ευθύνη σχετικά με το περιεχόμενο τέτοιου είδους
Ανακοινώσεων (communications), είτε προκύπτουν είτε όχι από τους νόμους περί δικαιωμάτων
πνευματικής ιδιοκτησίας, δυσφήμισης, προσωπικών δεδομένων, αισχρότητας, ή με κάθε άλλο τρόπο. Το
Τέρνιτιν (Τurnitin) διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί, στην αποκλειστική του διακριτική ευχέρεια,
Ανακοινώσεις (communications) οι οποίες συμπεριλαμβάνουν υλικά που θεωρούνται προσβλητικά,
συκοφαντικά, χυδαία ή σε κάθε άλλη περίπτωση ακατάλληλα.

Λόγω τακτικής συντήρησης, ενημερώσεων ή άλλων τεχνικών λόγων, ο Ιστότοπος και οι Υπηρεσίες
ενδέχεται προσωρινά να μην είναι διαθέσιμα κατά διαστήματα. Το Τέρνιτιν (Τurnitin) δεν αναλαμβάνει
την ευθύνη για οποιοδήποτε σφάλμα, παράλειψη, διακοπή, διαγραφή, ελάττωμα, καθυστέρηση κατά τη
λειτουργία ή μετάδοση, διακοπή λειτουργίας της γραμμής επικοινωνίας, κλοπή ή καταστροφή ή μη
εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε, ή αλλαγή σε οποιαδήποτε εργασία που έχει υποβληθεί από Εσάς ή
οποιοδήποτε Χρήστη Ανακοινώσεων (communications). Το Τέρνιτιν (Τurnitin) δεν φέρει ευθύνη για
οποιαδήποτε τεχνική δυσλειτουργία ή άλλα προβλήματα από οποιοδήποτε τηλεφωνικό δίκτυο ή υπηρεσία,
συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, διακομιστών, παρόχων, εξοπλισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών ή
κινητού τηλεφώνου, λογισμικού, διακοπή λειτουργίας του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή συσκευή
αναπαραγωγής στο λογαριασμό των τεχνικών προβλημάτων ή κυκλοφοριακό φόρτο στο Διαδίκτυο ή σε
οποιοδήποτε Ιστότοπο ή συνδυασμό αυτών, συμπεριλαμβανομένης βλάβης ή ζημίας σε ηλεκτρονικό
υπολογιστή οποιουδήποτε Εξουσιοδοτημένου Χρήστη ή άλλου ατόμου, κινητό τηλέφωνο, ή άλλο υλικό ή
λογισμικό, σχετικό με ή που προκύπτει από τη χρήση ή την λήψη υλικών σε σχέση με τον Ιστότοπο και ή
σε σχέση με τις Υπηρεσίες.

14. Περιορισμός Ευθύνης

ΟΥΤΕ ΤΟ ΤΕΡΝΙΤΙΝ (ΤURNITIN), ΟΥΤΕ ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ, ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ, ΔΕΝ ΘΑ
ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΚΑΜΙΑ ΕΚΔΟΧΗ ΖΗΜΙΑΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΑΜΕΣΗ,
ΈΜΜΕΣΗ, TYXAIA, ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΖΗΜΙΑ Ή ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ
ΚΕΡΔΗ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, Ή ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΝ, ΜΕ ΟΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ
ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ, ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΝ ΤΑ ΜΕΡΗ Ή ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΧΟΥΝ


ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΥΠΑΡΞΗΣ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΟΣ ΠΟΥ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.

ΕΑΝ ΕΙΣΤΕ ΠΕΛΑΤΗΣ Ή Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΕΝΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ Ή ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ, ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ
ΟΤΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΞΙΩΣΗΣ Ή ΤΗ ΦΥΣΗ TΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ TO
ΤΕΡΝΙΤΙΝ (ΤURNITIN), ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ , ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ TOY, ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ
ΓΙΑ : (I) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΦΑΣΗ Ή ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ Ή ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΚΘΕΣΗ
ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑΣ (ORIGINALITY REPORT) Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΠΑΡΑΣΧΕΘΗΚΕ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, (ΙΙ)
ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑΣ (ORIGINALITY
REPORT) ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ.

15. Αποκλειστική επανόρθωση

ΕΑΝ ΕΙΣΤΕ ΦΟΙΤΗΤΗΣ, ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Ή ΔΙΔΑΣΚΩΝ, Η ΜΟΝΗ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΥΣΑΡΕΣΚΕΙΑ ΜΕ ΤΟΝ
ΙΣΤΟΤΟΠΟ, ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΚΑΙ Ή ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΤΕ ΝΑ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΚΑΙ/ Ή ΤΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.

ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑMIΑ ΑΛΛΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ, ΕΑΝ ΕΙΣΤΕ ΠΕΛΑΤΗΣ, Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΤΕΡΝΙΤΙΝ (ΤURNITIN), ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΟΥ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ Ή ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΧΡΗΣΤΗ, ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ,
ΕΙΤΕ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ Ή ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΑΙΤΙΑΣ, ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΑ ΠΟΣΑ, ΕΑΝ ΤΥΧΟΝ
ΥΠΑΡΧΟΥΝ, ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΣΤΟ ΤΕΡΝΙΤΙΝ (ΤURNITIN) ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ
ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΩΝ ΑΜΕΣΩΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ.

ΚΑΠΟΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ Ή ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΥΧΑΙΕΣ Ή
ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΖΗΜΙΕΣ. ΣΕ ΕΚΕΙΝΕΣ ΤΙΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΤΕΡΝΙΤΙΝ (ΤURNITIN) ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΧΡΗΣΤΗ ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣTO ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ
ΚΑΠΟΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΣΕ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ. ΕΑΝ ΤΕΤΟΙΟΙ ΝΟΜΟΙ
ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΑΣ, ΚΑΠΟΙΕΣ Ή ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ, ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ, Ή
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΑΣ, ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ.
ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΚΑΙΟΥΣΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ
ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΑΤΕ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ.

16. Αποζημίωση

Στο μέτρο που επιτρέπεται από το ισχύον δίκαιο, συμφωνείτε να αποζημιώσετε, υπερασπιστείτε και
διατηρείτε αβλαβές το Τέρνιτιν (Τurnitin), τους συνεργάτες του, τα στελέχη του, τους διευθυντές
του, τους εργαζομένους του, τους εκπροσώπους του, τους παρόχους υπηρεσιών και τους δικαιοπαρόχους
του από οποιεσδήποτε αξιώσεις, απώλειες, ζημίες, ελαττώματα, υποχρεώσεις, έξοδα και χρεώσεις
(συμπεριλαμβανομένων των δικηγορικών αμοιβών και εξόδων) που προκύπτουν α) από τη δική Σας χρήση
του Ιστοτόπου και των Υπηρεσιών, β) τη δική Σας παραβίαση των δικαιωμάτων τρίτων,


συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των προσωπικών δεδομένων, γ) δική
Σας παραβίαση του εφαρμοστέου δικαίου ή δ) δική σας παραβίαση της παρούσας Συμφωνίας Χρήστη. Χάριν
σαφήνειας, αυτή η αποζημίωση εφαρμόζεται τόσο σε άμεσες αξιώσεις μεταξύ Υμών και του Τέρνιτιν
(Τurnitin) όσο και αξιώσεις τρίτων. Το Τέρνιτιν (Τurnitin) διατηρεί το δικαίωμα, με δικές του
δαπάνες, να αναλάβει την αποκλειστική υπεράσπιση και να ελέγξει οποιοδήποτε ζήτημα το οποίο άλλως
υπόκειται σε αποζημίωση υπό αυτό το πεδίο και, σε κάθε περίπτωση, Εσείς συμφωνείτε να μην
διευθετήσετε κανένα τέτοιο ζήτημα χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του Τέρνιτιν (Τurnitin). Η
υποχρέωσή σας να υπερασπίζεστε και να αποζημιώνετε το Τέρνιτιν (Τurnitin) υπάρχει και μετά την
καταγγελία της εν λόγω Συμφωνίας Χρήστη και της δικής Σας χρήσης του Ιστοτόπου.

17. Τροποποίηση αυτών των όρων και προϋποθέσεων

Το Τέρνιτιν (Τurnitin) διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει τους όρους, τις προϋποθέσεις, και τις
προηγούμενες ειδοποιήσεις κάτω από τις οποίες ο Ιστότοπος προσφέρεται, κατά διαστήματα και χωρίς
προηγούμενη ειδοποίηση.

18. Γενικά

α) Η παρούσα Συμφωνία Χρήστη διέπεται από τους νόμους της Πολιτε